Klövhälsa

Tjurarnas klövar kontrolleras vid ankomsten och regelbundet under prövningstiden samt åtgärdas vid akuta behov. Samtliga tjurar verkas efter slutvägningen. Klövsjukdomar, avvikande klövform och klövtillväxt dokumenteras då. För att få en uppskattning av klövtillväxten mäts tålängden före och efter verkning på den längsta bakklöven innan verkning.


I auktionskatalogen presenteras klövbedömningen genom en klövpoäng, där anmärkningar är översatta till en 10-gradig skala där 10 motsvarar högsta betyg dvs utan anmärkning och med litet verkningsbehov. Beroende på hur allvarliga anmärkningarna är så resulterar de i olika stora avdrag. Klövstatusen presenteras med betyget i sifferform med förkortningen för anmärkningen inom parentes. Dessa anmärkningar, som kövsjukdomar, avvikande klövform och klövtillväxt dokumenteras i huvudsak enligt Nordisk klövatlas. Nordisk klövatlas är en sammanställning med bilder över olika skador och sjukdomar i klövar hos nötkreatur.

Vad betyder anmärkningarna

Klövsjukdomar och onormal klövform har betydelse för det aktuella djurets hälsa och hållbarhet. Naturligtvis betyder graden av förändring mycket och en allvarlig anmärkning riskerar att ge hälta och lidande som i sin tur påverkar foderintag och produktivitet samt fertilitet. En halt tjur förändrar sitt beteende och betäcker ogärna. På mjölkkor har man genom klövvårdarregistreringar kunnat konstatera ett tydligt samband mellan klövsjukdomar och sämre hållbarhet, s.k. överlevandetal. Det finns också en mer långsiktig avelsmässig betydelse då både klövsjukdomar och klövform nedärvs.

De funna anmärkningarna indikerar att klövarna inte är helt friska eller inte har en optimal klövform.


Läs mer om klövhälsa i veterinär Martin Björkroths examensarbete från 2008: Klövform och klövsjukdomar hos intensivt uppfödda köttrastjurar